Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.probioshop.pl

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 5. DOSTAWA
 6. PŁATNOŚĆ
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. DANE OSOBOWE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. DEFINICJE
  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
  1.2. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
  uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  1.3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
  zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
  93 ze zm.).
  1.5. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o
  świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
  1.6. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in.
  informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
  1.8. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
  sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  1.10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
  dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na
  stronie Sklepu.
  1.11. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
  www.probioshop.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży
  lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
  1.12. SPRZEDAWCA – WMK SERVICE Wiesław Krzyżański z siedzibą w Warszawie,
  ul.Tużycka 8 lok.6, 03-683 W, NIP: 524-102-22-99; REGON:011195742 ; Tel 501281355(opłata
  jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
  1.13. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
  1.14. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu
  cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  1.16. USŁUGODAWCA – WMK SERVICE Wiesław Krzyżański z siedzibą w Warszawie,
  ul.Tużycka 8/6, 03-683 , NIP: 524-102-22-99; REGON:011195742 ; Tel.501281355(opłata jak za
  połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
  1.17 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
  1.18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. Sklep Internetowy www.probioshop.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
  się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej
  korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich
  miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego
  Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
  przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
  wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
  postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
  należy je stosować.
  2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
  korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest
  wyłącznie do przedsiębiorców).
  2.3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
  Nazwa: WMK SERVICE Wiesław Krzyżański z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka 8/6, 03-
  683, NIP: 524-102-22-99; REGON:011195742 .
  Adres strony internetowej: wwwprobioshop.pl
  Numer telefonu: 501281355
  2.4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
  elektroniczne:
  2.4.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  2.4.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
  internetowym.
  2.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca:
  2.5.1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2.5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  2.5.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
  2.5.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,
  JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
  cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  2.6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  2.8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
  dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
  intelektualnej osób trzecich.
  2.9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
  elektronicznej.
 13. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w
  zakresie
  i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
  3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
  Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
  następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz
  z kodem pocztowym), adres e-mail, nr telefonu oraz hasło.
  3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
  formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
  momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
  Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
  formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas
  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
  nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu
  wypowiedzenia.
  3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na
  czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin,
  w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć
  charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co
  najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
  stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–
  dniowego okresu wypowiedzenia.
  3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
  przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
  trwania umowy.
  3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie
  Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 14. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
  Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
  zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
  kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
  dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposób dostawy i płatność”.
  4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia
  przez Klienta
  Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które
  mogą się pojawić
  w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy
  wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o
  wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego
  formularza.
  4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
  Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
  numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób
  płatności.
  4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia
  w formularzu pola „Wyślij zamówienie”.
  4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie:
  • potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem
  • przyjmuje Zamówienie do realizacji
  – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
  trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
  4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu
  złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W
  tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
  dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 15. SPOSOBY i TERMINY DOSTAWY
  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy, odbiory Produktu:
  • przesyłka kurierska
  • przesyłka kurierska pobraniowa
  • odbiór w paczkomacie inPost
  • odbiór osobisty
  5.2 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
  Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o
  różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie
  może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy
  się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
  lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
  Sprzedawcy
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
  Umowy Sprzedaży
  5.3 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
  odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni
  Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano
  krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
  gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni
  Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
  Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do
  odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
  lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
  Sprzedawcy
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5.4. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  • transportem własnym; lub
  • za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
  5.5. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5.6. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
  dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposób dostawy i płatność”
 16. PŁATNOŚĆ
  6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  6.1.1. Za pobraniem;
  6.1.2. Przelewem bankowym : dane rachunku bankowego 47 2490 0005 0000 4000 5708 9806
  6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient
  zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
  zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo
  ograniczyć dostępne
  sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 17. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
  świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
  oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane
  przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: WMK SERVICE
  Wiesław Krzyżański ,03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8/6 lub na adres e-mail biuro@wmk.pl
  7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia odebrania Produktu przez
  Konsumenta.
  7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi
  elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co
  Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
  granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
  czternastu dni.
  Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
  dokonania przedpłaty.
  7.4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył
  Konsument, chyba że Konsument wyraźnie (konieczna deklaracja na piśmie np. przy użyciu poczty
  elektronicznej) zgodził się na inny sposób zwrotu.
  7.5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wartość zakupionego towaru plus koszty przesyłki w
  wysokości najtańszej formy dostawy, z której Zamawiający mógł skorzystać w dniu zakupu. Zwrot
  kwoty na konto Klienta dokonywany jest w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru
  7.6. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument
  7.7. Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Art. 38.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
  krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
  której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
  8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
  celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
  Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr
  141, poz. 1176 ze zm.).
  8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
  adres WMK SERVICE Wiesław Krzyżański ,03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8/6 lub na adres
  e-mail: biuro@wmk.pl
  8.1.3 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i
  daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • żądania Usługobiorcy;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
  reklamacji przez Usługodawcę.
  Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
  złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana takim samym kanałem
  komunikacyjnym z jakiego skorzystał Konsument przy składaniu reklamacji.
  8.1.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
  tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
  Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z
  tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie
  określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
  oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje
  związane z działaniem Sklepu internetowego
  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
  związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres WMK SERVICE
  Wiesław Krzyżański ,03-683 Warszawa, ul. Tużycka 8/6 lub na adres e-mail biuro@wmk.pl
  8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących:
  • przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
  • danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  • żądania Konsumenta
  8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni.
  8.2.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana takim samym kanałem
  komunikacyjnym z jakiego skorzystał Konsument przy składaniu reklamacji.
  8.3 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
  ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
  ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz
  pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
  którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4
  poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
  rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
  regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
  113, poz. 1214).
  9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
  ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
  mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w
  siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
  Handlowej.
  9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
  udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
  800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
  porady@dlakonsumentow.pl.
 20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i
  Usługobiorców nie będących konsumentami.
  10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
  niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
  Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
  Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
  dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to
  niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
  będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
  przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
  przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
  konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
  obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
  przewoźnika.
  10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za
  Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
  umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
  przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
  będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w
  ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości
  zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
  jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
  Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
  momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
  stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  10.9.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
  niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
  Sprzedawcy/Usługodawcy.
 21. DANE OSOBOWE
  11.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest WMK SERVICE Wiesław Krzyżański z siedzibą w Warszawie, ul. Tużycka
  8/6, 03-683 W, NIP: 524-102-22-99; REGON:011195742.
  11.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
  zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
  elektronicznej, a także w celu przesyłania (droga elektroniczną) Klientowi informacji dotyczących
  oferty sklepu internetowego.
  11.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  11.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
  Administratora.
  11.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
  wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  11.5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
  wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
  świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
  zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
  każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 22. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  12.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
  przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w
  braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
  przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym
  konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do
  tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej
  działalności.
  12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
  zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  12.3.1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym
  (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli
  zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest
  Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie
  14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
  wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
  konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  12.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze
  niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać
  praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie
  zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane
  lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  12.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
  zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://probioshop.pl oraz jest
  dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje
  Regulaminu są dostępne tutaj (adres zostanie aktywowany w przypadku pierwszej zmiany
  regulaminu)
  12.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży
  i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez:
  • udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez
  • dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego
  potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na
  odległość.
  12.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
  Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
  12.7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie
  Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub
  Sprzedawcy.
  12.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
  zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
  konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz.
  827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  Kim jesteśmy
  Adres naszej strony internetowej to: https://probioshop.pl.
  Komentarze
  Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu
  komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy
  wykrywaniu spamu.
  Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash)
  może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka
  prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu
  komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.
  Media
  Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać
  przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać
  pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.
  Ciasteczka
  Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy,
  adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych
  komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.
  Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy
  twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie
  usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.
  Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji
  logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji
  ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch
  tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.
  Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe
  ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na
  identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.
  Osadzone treści z innych witryn
  Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone
  treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził
  bezpośrednio konkretną witrynę.
  Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne
  systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to
  śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w
  tamtej witrynie.
  Z kim dzielimy się danymi
  Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.
  Jak długo przechowujemy twoje dane
  Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez
  czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze
  automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.
  Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są),
  przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może
  dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc
  nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i
  modyfikować te informacje.
  Jakie masz prawa do swoich danych
  Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać
  dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym
  posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez
  nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które
  jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
  Gdzie przesyłamy dane
  Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.